Privacy Policy

 • Privacy Policy

日本語 English 한국어 繁體中文 简体中文

การใช้ข้อมูลใน DataCurrent

ในหน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงการจัดการ “ข้อมูลเชิงสารสนเทศ (Informative data)” ของ DataCurrent ซึ่งเป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัท DataCurrent จำกัด (จากนี้ไปเรียกว่า “บริษัท”)
บริษัทจะมุ่งมั่นดูแลและรักษาข้อมูลเชิงสารสนเทศตามสมควรโดยจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ และในหน้านี้จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทประกอบเพิ่มเติม

01. “ข้อมูลเชิงสารสนเทศ” คืออะไร

ข้อมูลเชิงสารสนเทศเป็นข้อมูลล็อกเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล (เพศ, งานอดิเรก), ข้อมูลที่บันทึกในคุกกี้, ข้อมูลที่อยู่ไอพี (IP address), ประวัติการเข้าชม, ประวัติการซื้อ เป็นต้น
ข้อมูลเชิงสารสนเทศสำคัญที่จัดการโดย DataCurrent มีดังต่อไปนี้

 • ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ (เวลาในการเข้าชม, URL ของเว็บไซต์)
 • ข้อมูลในเพจ (ข้อมูลเมต้า, ข้อมูลอ้างอิง)
 • ข้อมูลคุกกี้ (Cookie)
 • ข้อมูลที่อยู่ไอพี
 • ข้อมูลคุณลักษณะ
 • ข้อมูลตัวแทนผู้ใช้งาน (User agent)
 • ตัวระบุโฆษณาในสมาร์ทโฟน
 • ข้อมูลตำแหน่งสมาร์ทโฟน

02. การเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศ

DataCurrent จะทำการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศจากเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น หรือสื่อชนิดอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัทที่มีส่วนร่วมกับ DataCurrent (เช่น บริษัทสื่อโฆษณา) บางครั้งอาจมีการรับข้อมูลเชิงสารสนเทศจากธุรกิจที่เป็นพันธมิตรอีกด้วย
อนึ่ง บริษัทจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แต่อย่างใด

03. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ

DataCurrent จะใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
แต่ทั้งนี้ อาจมีการระบุตัวผู้ใช้งานด้วยในกรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์หลายเครื่อง

 • นำข้อมูลไปใช้ในการจัดแยกประเภทผู้ใช้งานตามปัจจัยหนึ่งที่มีการคาดการณ์ เช่น ความชอบ, ความสนใจ, อายุ, ฯลฯ โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดแยกประเภทผู้ใช้งานนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลหมวดหมู่ (Segment)” ซึ่งจะนำไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมาย, การจัดทำรายงานการเผยแพร่, การวิเคราะห์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และการพัฒนาเมนูโฆษณา
  ※ข้อมูลหมวดหมู่นี้จะไม่มีการนำไประบุตัวบุคคลแต่อย่างใด
 • จัดส่งข้อมูลให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัท ซึ่งข้อมูลเชิงสารสนเทศที่บริษัทจัดส่งให้นี้จะนำไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมาย

04. การจัดส่งข้อมูลเชิงสารสนเทศให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือด้วย

บริษัทจะจัดส่งข้อมูลเชิงสารสนเทศให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัทที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้และกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
บริษัทจะไม่อนุญาตให้ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัทนำข้อมูลเชิงสารสนเทศที่บริษัทจัดส่งให้ไปใช้ในการระบุตัวบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้งาน

05. ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บโดยบริษัท

ข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บโดย DataCurrent จะมีระยะเวลาในการบันทึกไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้งานได้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทมีส่วนร่วมกับ PrediX ในครั้งล่าสุด

06. การยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล

หากท่านต้องการให้ DataCurrent ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศ, การสร้างและใช้
ข้อมูลหมวดหมู่ หรือการจัดส่งข้อมูลหมวดหมู่ให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัท ให้คลิกที่ “ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล” ข้างล่างนี้

[ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล]

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้
・Porto Inc.
https://voyagegroup.com/porto/optout/
・ Amobee, Inc.(Turn)
https://www.amobee.com/trust/technology/optout/
https://www.amobee.com/trust/consumer-opt-out
・ Google Inc.
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
・ Adobe Systems Incorporated (TubeMogul)
https://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out
・ Video Research Ltd.
https://sgs-admin.interactive-circle.jp/optout.html
・ deqwas inc.
https://deqwas.co.jp/optout.php#anc-02
・ Appier.com
https://www.appier.com/privacy_policy/3/privacy_policy.html
・ Supership Inc.
https://supership.jp/optout/
・ the Trade Desk
https://www.adsrvr.org/
・ CRAID Inc.
https://admatrix.jp/dsp/optout/
・ GMO AD Marketing Inc.
https://akane-ad.com/optout/
・ LINE Corporation
https://optout.tr.line.me/
・ ADK Marketing Solutions Inc.
https://www.adk.jp/privacy
・ Zucks, Inc.
https://zucks.co.jp/optout/
・ Adform A/S
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
・ Tapad, Inc.
https://www.tapad.com/privacy-policy
・ SpotX, Inc.
https://www.spotx.tv/privacy-policy/gdpr/
・ Taboola.com Ltd.
https://www.taboola.com/policies/privacy-policy

* โปรดทราบ *
หากคุณเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์หากคุณลบคุกกี้หรือหากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แตกต่างจากที่คุณเลือกไม่ใช้คุณจะต้องดำเนินการเลือกไม่ใช้อีกครั้ง

ด้วยการดำเนินการบางอย่างบนสมาร์ทโฟนคุณสามารถรีเซ็ตรหัสประจำตัวโฆษณาของสมาร์ทโฟนได้
สิ่งนี้จะทำให้ปิดการใช้งานเพื่อใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรหัสโฆษณาที่ บริษัท ของเราเป็นเจ้าของก่อนที่จะรีเซ็ต
นอกจากนี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสามารถป้องกันไม่ให้รับรหัสโฆษณาจากอุปกรณ์ได้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตรหัสประจำตัวโฆษณาโปรดอ้างอิง URL ต่อไปนี้
-Google
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
-Apple
https://support.apple.com/en-us/HT202074

TOPへ
戻る